Dự án đất nền sổ đỏ stella mega city tại cần thơ - alobatdongsan

Stella Mega City có những đặc điểm nổi bật và có lợi cho những nhà đầu tư như sau:

Chỉ cần Thanh toán 590tr/30% (2 Tỷ/lô) chia thành 3 đợt thanh toán trong 2 tháng – sở hữu ngay 1 nền Sổ Đỏ ở Trung Tâm Tp.Cần Thơ – ngay trung tâm Quận Bình Thuỷ – NHẬN NỀN NGAY Ngân hàng VP Bank cho vay đến 70% (từ 5-25 năm), được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc 1 năm đầu. Đã có SỔ ĐỎ riêng từng nền.

Alobatdongsan Dự án đất nền đô thị Stella Mega City Cần Thơ

43 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment