Stella Mega City ở tại Cần Thơ - Alobatdongsan

Đất Nền Stella Mega City là dự án trọng điểm được quan tâm để hình thành khu đô thị như Phú Mỹ Hưng của Tp. Hồ Chí Minh. Bên trong dự án đang hiện hữu nhiều tiện ích đã hoạt động, nhiều tiện ích khách đã hoàn thành đến 70% và đặc biệt dự án đang có hơn 10.000 cây xanh hơn 20 năm tuổi.

Alobatdongsan Dự án đất nền đô thị Stella Mega City Cần Thơ

40 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment